Kỹ năng để trở thành hình mẫu, tấm gương cho mọi người

Kỹ năng để trở thành hình mẫu, tấm gương cho mọi người

Là nhà quản trị đòi hỏi bản thân phải có trách nhiệm cao hơn, áp lực nhiều hơn nhân viên.

Về nhiều mặt, đây là hình thức quản trị hiệu quả nhất. Hành động sẽ luôn có ý nghĩa lớn hơn lời nói ở nơi làm việc vì hành động dẫn đến việc thực hiện và đạt được kết quả. Kiến thức là vô dụng nếu không được áp dụng, đó là lý do vì sao các nhà quản lý đích thực chọn cách quản lý bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *