Kỹ năng định hướng sự khác biệt cá nhân theo mục tiêu tổ chức

Kỹ năng định hướng sự khác biệt cá nhân theo mục tiêu tổ chức.

Xây dựng một tổ chức mà mọi người gắn kết lẫn nhau, cùng hướng tới một mục tiêu chung để doanh nghiệp phát triển là một việc không dễ dàng.

Có thể thấy, tổ chức là một tập hợp của nhiều cá nhân. Điều đó không có nghĩa là mục tiêu tổ chức được tập hợp từ mục tiêu cá nhân mà ngược lại: Mục tiêu cá nhân sẽ phụ thuộc và được thiết lập dựa trên mục tiêu tổ chức. Như vậy, để định hướng sự khác biệt của cá nhân theo mục tiêu của tổ chức, nhà quản trị cần:

+ Hiểu rõ về mục tiêu của công ty.
+ Xác định những gì cá nhân cần phải đạt được mục tiêu tổ chức.
+ Làm cho các mục tiêu trở nên SMART (S-Specific: Cụ thể, dễ hiểu; M-Measurable: Đo lường được; A-Attainable: Có thể đạt được; R-Relevant: Thực tế; T-Time Bound: Thời gian hoàn thành).
+ Lên kế hoạch hành động.
+ Tạo điều kiện để các thành viên thiết lập mục tiêu cá nhân.
+ Theo dõi tiến độ thường xuyên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *