Kỹ năng truyền đạt được rõ ràng kỳ vọng của tổ chức

Kỹ năng truyền đạt được rõ ràng kỳ vọng của tổ chức

Đặc biệt, nhà quản trị giỏi là những người biết áp dụng tư duy chiến lược. Khả năng hiểu, nhận biết được mục tiêu, chiến lược của tổ chức và chuyển nó thành một kế hoạch thực thi có thể thực hiện được cũng như khả năng diễn giải, truyền đạt rõ ràng kỳ vọng, mục tiêu tổ chức cho đội ngũ nhân viên là kỹ năng cực kỳ quan trọng mà các nhà quản trị nên rèn luyện. Điều này sẽ giúp nhà quản trị tạo ra được sự tác động, niềm tin tưởng trong tổ chức và củng cố vai trò quản trị của mình trong chính tổ chức đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *