Kỹ năng xác lập các tiêu chuẩn hoạt động

Kỹ năng xác lập các tiêu chuẩn hoạt động

Đây là kỹ năng liên quan khá nhiều đến khả năng đưa ra quyết định của nhà quản lý.

Để thiết lập tiêu chuẩn hoạt động cho tổ chức, Nosouno đề xuất một số kỹ năng và lưu ý dưới đây mà bạn có thể tham khảo:

+ Phân tích các tiêu chuẩn với tư cách một nhóm
+ Đặt ra những tiêu chuẩn SMAR: S-Specific cụ thể; M-Mesurable đo lường được; A-Achievable có khả năng thực hiện; R-Realistic mang tính thực tế và T-Timetable có giới hạn thời gian).
+ Viết ra các tiêu chuẩn hoạt động của tổ chức
+ Công khai, minh bạch toàn bộ tiêu chuẩn hoạt động trong tổ chức
+ Tạo một kế hoạch hành động
+ Theo dõi và phản hồi liên tục
+ Tổng kết và đánh giá hiệu quả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *