Kỹ năng xây dựng mục tiêu về nhân sự của tổ chức

Kỹ năng xây dựng mục tiêu về nhân sự của tổ chức

Một người quản trị tốt đòi hỏi phải giỏi về các kỹ năng nhân sự, bao gồm:

– Xây dựng chiến lược và quản lý nhân sự, kế hoạch về nguồn nhân lực và phát triển nhân lực.
– Thiết kế bộ máy tổ chức, tuyển dụng, đào tạo.
– Kỹ năng nâng cao hiệu quả công việc, xây dựng chế độ lương bổng và các khoản phúc lợi hợp lý cũng như sẵn sàng hỗ trợ nhân viên.

Khi nhà quản trị nắm bắt toàn bộ tình hình về nhân sự, sẽ dễ dàng hơn trong việc sắp xếp công việc, bao quát được toàn bộ hệ thống nhân sự của doanh nghiệp. Từ đó, giúp nhà quản trị đưa ra được những kế hoạch chiến lược dài hạn cho doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *