Kỹ năng xây dựng tầm nhìn chiến lược và mục tiêu của tổ chức

Kỹ năng xây dựng tầm nhìn chiến lược và mục tiêu của tổ chức

Nhiệm vụ của nhà quản trị là nghĩ về một bức tranh toàn cảnh. Vì vậy, cũng như tập trung vào nhiệm vụ và trách nhiệm của ngày hôm nay, nhà quản trị cũng cần phải lập một kế hoạch cụ thể cho tương lai.

Trong có một chiến lược chính xác, việc đầu tiên mà nhà quản trị cần phải làm là xác định rõ ràng những mục tiêu của mình. Vì vậy, hãy xây dựng mục tiêu dựa trên quy tắc SMART. Bên cạnh đó, nhà quản trị cũng có thể tìm hiểu thêm về các bản đồ chiến lược giúp nhà quản trị làm việc hiệu quả hơn. Một số tiêu chí mà các chuyên gia Nosouno cho rằng là cần thiết với các nhà quản trị:

– Cần biết phân tích các vấn đề kinh doanh.
– Có khả năng tư duy phản biện.
– Có kỹ năng nghiên cứu, định tính.
– Khả năng quản lý dự án.
– Biết sử dụng phần mềm lên kế hoạch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *